خانه > خدمات و مراکز بخش چاه ورز

خدمات و مراکز بخش چاه ورز

مخابرات چاهورز

تلفن : ۰۷۱۵۲۷۴۲۰۰۰

آدرس : خیابان پردیسان ، خیابان بسیج ، مرکز مخابرات دیجیتال چاهورز

اداره ی پست چاهورز

تلفن : ۰۷۱۵۲۷۴۲۵۲۵

آدرس : خیابان پردیسان ، خیابان بسیج ، مرکز مخابرات دیجیتال چاهورز

دبستان شهید توانا چاهورز

۰۷۱

آدرس : خیابان میان دهی ،

دبیرستان سید احمد خمینی

۰۷۱

آدرس : خیابان پردیسان ، خیابان بسیج ، بعد از مخابرات

اداره ی برق چاهورز

۰۷۱

پمپ بنزین چاهورز

۰۷۱

پمپ بنزین ده کهنه

۰۷۱